• ടിയാൻജിൻ വോഡൺ വെയർ റെസിസ്റ്റന്റ് മെറ്റീരിയൽ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.
  • jeff@tjwodon.com
  • 0086 22 86897973
//cdn.globalso.com/wodonplate/wear-plate-bending01800x200.jpg
//cdn.globalso.com/wodonplate/Wodon-plate-produciton-line800x200.jpg
//cdn.globalso.com/wodonplate/line800x200.jpg
  • Mining

    ഖനനം

    ലോഡർ ബക്കറ്റ് കൽക്കരി ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേഷൻ എക്‌സ്‌കവേറ്റർ ബക്കറ്റ് ബക്കറ്റ് വീൽ എക്‌സ്‌കവേറ്റർ